Volgens art. 13 van wetsbesluit 196/03 en na de inwerkingtreding van EU-verordening nr. 679/2016 in overeenstemming met de bepalingen van art. 13 van de bovengenoemde Europese verordening, willen wij u informeren over het volgende:

Doel van de verwerking

Uw persoonlijke gegevens, vrij gecommuniceerd en door ons verkregen door de activiteit uitgevoerd door:
Millstore Srl
Provinciale weg Metuarense 20 – Fermignano (PU)
BTW nummer: 02603420411
Belastingcode: 02603420411

wordt rechtmatig en eerlijk verwerkt voor de volgende doeleinden:

Verzameling en gebruik van gegevens voor ontdekkingen van advertenties

De verwerkte gegevens zijn bijgewerkt, relevant, volledig en niet buitensporig in relatie tot de hierboven genoemde doeleinden waarvoor ze worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

Verwerkingsmethoden

Dezelfde gegevens zullen worden verwerkt, met inachtneming van de nodige veiligheid en vertrouwelijkheid, via de volgende methoden: verzameling van gegevens van de belanghebbende, verzameling en registratie voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, gebruikt in verdere verwerkingsactiviteiten in termen die compatibel zijn met deze doeleinden behandeling uitgevoerd met behulp van elektronische en geautomatiseerde tools (gegevensverzameling elektronisch, rechtstreeks van de belanghebbende).

Wettelijke basis van de verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op registratie op het webportaal https://chenabura.com.

Gerechtvaardigde belangen die door de gegevensbeheerder worden nagestreefd:
De legitieme belangen die de gegevensbeheerder nastreeft bij de verwerking van gegevens, worden gegeven door de contractuele verplichtingen die tussen de partijen zijn ondertekend, te respecteren en na te leven. Volgens art. 6 De rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op de uitdrukkelijk uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende, schriftelijk vastgelegd. Verplichte of optionele aard van de verstrekking van gegevens en gevolgen van een weigering om te reageren: de aard van de verstrekking van gegevens door u is verplicht zodat de gegevensbeheerder de gevraagde diensten kan leveren. In geval van weigering zal het daarom onmogelijk zijn om het registratieproces te voltooien en zal de systeemeigenaar niet in staat zijn om de contractuele verplichtingen na te komen.

Mededeling van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking, door de door hem aangestelde gegevensverwerkers en door de strikt bevoegde gegevensverwerkers. Uw persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt.

Conserveringstijden

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor nr. 10 jaar, vanaf de beëindiging van de relatie tussen dienstverlening en productlevering in de computerarchieven van Millstore Srl.

Intentie van de gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder zal uw persoonsgegevens niet overdragen aan een derde land of aan een internationale organisatie.

Eigenaar en manager van de behandeling

De gegevensbeheerder is Millstore Srl. Contactgegevens van de gegevensbeheerder, mail: [email protected]

De belanghebbende kan op elk moment de rechten uitoefenen die hem zijn voorbehouden, gesanctioneerd door art. 7 waarvan de volledige tekst wordt gerapporteerd: art. 7 Wetsbesluit 196/2003 en art. 15 EU-verordening 679/2016 – Recht op toegang tot persoonlijke gegevens en andere rechten – “De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen van het bestaan of anderszins van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, zelfs als deze nog niet geregistreerd zijn, en hun
communicatie in een begrijpelijke vorm. De belanghebbende heeft het recht om de indicatie te krijgen: van de herkomst van de persoonsgegevens; van de doeleinden en methoden van de verwerking; de logica die wordt toegepast in het geval van behandeling met behulp van elektronische instrumenten; van de identificatiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking, van de beheerder en van de aangewezen vertegenwoordiger overeenkomstig art. 5 lid 2; de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die er als aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, managers of agenten over kunnen vernemen. De belanghebbende heeft recht op: actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens; de annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt; certificering dat de activiteiten waarnaar in de brief wordt verwezen naar. is b. zijn onder de aandacht gebracht, ook wat betreft hun inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin deze nakoming onmogelijk blijkt of het gebruik omvat van middelen die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht. De belanghebbende heeft het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken: om legitieme redenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs als dit relevant is voor het doel van de verzameling; op de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben met het oog op het verzenden van reclame- of direct sales-materiaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie “. In het bijzonder kan de belanghebbende te allen tijde de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om toegang tot persoonlijke gegevens en de correctie of annulering ervan of de beperking van de verwerking die hem betreffen of om zich te verzetten tegen de behandeling ervan, naast het recht op gegevensportabiliteit. . De belanghebbende heeft het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven, en heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De uitoefening van rechten kan worden uitgeoefend door te schrijven naar het e-mailadres [email protected]